علیرضا زاکانی به عنوان دومین نامزد ریاست جمهوری رسما انصراف خود را اعلام کرد.