اعضای صندوق اعتباری هنر منتظر عیدی نباشند | وعده اجرای طرح بیمه بیکاری هنرمندان